Zakopane zima. Apartamenty w Zakopanem

Informacje kontaktowe

Willa Jarosta
ul. Nowotarska 12D, 34-500 Zakopane
Dojazd od parkingu przy ulicy Łukaszówki 4-5
+48 782 555 900

Opinie o naszym obiekcie

Zobacz opinie

Regulamin

REGULAMIN WILLA JAROSTA 

 

§ 1

 1. Najmujący apartament Gość Aparthotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa.
  W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma prawoodmówić wydania klucza do apartamentu.
 2. W karcie meldunkowej Gość osobiście składa podpis.
 3. Najmujący apartament Gość nie może przekazywać go innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba, za którą uiścił opłatę.
 4. W przypadku, gdy w apartamencie przebywa więcej osób niż zostało to określone, właściciele zastrzegają sobie prawo do anulowania rezerwacji bez zwrotu kosztów lub obciążenia rachunku osobywynajmującej apartament, kwotą adekwatnądo ilości osób pozostających w apartamencie według obowiązującego cennika. 
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, Aparthotel nie zwraca opłaty za niewykorzystanie świadczenia.

§ 2

 1. Apartament w Aparthotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu.Życzenie przedłużenia pobytu zostanie uwzględnione w miarę posiadanych możliwości.
 4. Aparthotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Aparthotelu w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 5. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując apartament, przyjmuje się, że apartament został wynajęty na jedną dobę.
 6. Pozostanie w apartamencie lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści apartament po godzinie 11.00 - program komputerowy recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu apartamentu według obowiązującego cennika.

§ 3

 1. Aparthotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi poprawę standardu świadczonych usług.
 2. Aparthotel ma obowiązek zapewnić Gościom warunki do pełnego, nieskrępowanego i bezpiecznego wypoczynku oraz profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie usług świadczonych
  w obiekcie.
 3. Sprzątanie apartamentu i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń odbywa się podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności wówczas, gdy wyrazi na taką czynność zgodę.
 4. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na terenie prywatnym należącym do Aparthotelu czy poza jego terenem.
 5. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w apartamencieprzez Gościa. Przedmioty te będą odesłane na koszt Gościa, na adres przez niego wskazany.
  W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Aparthotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 6. Goście korzystający z usług świadczonych przez Aparthotel Bory 6a akceptują, iż na terenie w/w obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa stosowany jest monitoring.

 

§ 4

 1. Dzieci poniżej 13 lat,przez cały czas pobytu w Aparthotelu muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzeniai szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Aparthotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Gość zobowiązany jest do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Gość i wyraża także zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu na przedmioty, które sobie przywłaszczył bądź zniszczył i zobowiązuje się do jej zapłaty w terminie 7 dni od jej wystawienia. Strony ustalają, że w przypadku powstałych z tego tytułu sporów, sądem właściwym do ich rozstrzygania będzie Sąd Rejonowy w Zakopanem.
 3. Przyjmowanie gości jest dozwolone poza godzinami ciszy nocnej – w godzinach od 7.00 do 22.00. Gośćponosi całkowitą odpowiedzialność za swojego gościa, zwłaszcza za szkody wyrządzone na mieniu właścicieli budynku i innych gości.
 4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Aparthotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do: niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Aparthotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzeniai zniszczenia oraz opuszczenia terenu Aparthotelu.
 5. Do obowiązków klienta należy również pozostawienie umytych naczyń przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.

§ 5

 1. W Aparthotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego. W tych godzinach Goście i osoby korzystające z usług Aparthotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.

§ 6

 1. Na terenie Aparthotelu, w apartamentach i na balkonach, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów związanych zde-aromatyzacją apartamentu w wysokości 1.100 złotych.
 2. Na terenie obiektu Aparthotel Bory 6a obowiązuje zakaz:
  1. wnoszenia do apartamentu nart, desek snowboardowych i rowerów,
  2. chodzenia w butach narciarskich i snowboardowych,
  3. handlu i akwizycji,
  4. używania grzałek oraz innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia obiektu z wyjątkiem ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 3. Każdorazowo Gość opuszczający apartament, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć okna oraz drzwi zamknąć na klucz.
 4. Osoby przebywające na terenie obiektu Aparthotel Bory 6a zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. Dokonanie rezerwacji jednego z apartamentów oznacza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i akceptację jego treści przez wszystkich Gości użytkujących apartament.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest CREDIT SERVICE Kancelaria Usług Finansowych, Ubezpieczeniowych i Geodezyjnych Rafał Zahraj ul. Wapienna 7a Bielsko-Biała 43-300

 

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
   
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : biuro@willajarosta.pl.
   
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
   

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
   
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
   
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

   

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
   
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
   
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
   
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
   
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
    
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
    
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
    
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

 

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
   
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
   
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;
Pozostań z nami w kontakcie